SJL - slovenský jazyk - čítanie, písanie

MAT - matematika

PDA - prírodoveda

HUV - hudobná výchova

TSV - telesná výchova

VYV - výtvarná výchova

ETV - etická výchova

NBV - náboženská výchova

ANJ- anglický jazyk

PVC - pracovné vyučovanie

 Zvonenie

Zvonenie pred prvou hodinou: 7 : 40

1.  Hodina:       7 : 45 - 8 : 30

2.  Hodina:       8 : 40 - 9 : 25

Veľká prestávka: 9 : 25 - 9 : 40

3.  Hodina:       9 : 40 - 10 : 25

4.  Hodina:       10 : 35 - 11 : 20

5.  Hodina:       11 : 30 - 12 : 15

6.  Hodina:       12 : 20 - 13 : 05