Opakovanie!!! - SJL - delenie hlások, pravopis - slová s dvojhláskami, ô,ä, písanie y,i 

                        MAT - sčítanie a cdčítanie do 100 s prechodom spamäti a pod seba, slovné úlohy